Get Adobe Flash player
Statuten

STATUTEN BOND GEPENSIONEERDEN GROEP BOERENBOND.

Artikel 1 – Naam.

Op 14 januari 1969 werd door de gepensioneerde personeelsleden van de Groep Belgische Boerenbond een vereniging opgericht, onder de benaming “Bond Gepensioneerden Groep Boerenbond”, afgekort “BGB”. BGB heeft sedert april 2015 het juridisch statuut VZW. 

Artikel 2 – Lidmaatschap.

Kunnen lid worden van de BGB:

1.     Gepensioneerde personeelsleden of vervroegd op rust gestelde via gewone of bijzondere regeling, ook nog actieve personeelsleden met zicht op einde loopbaan kunnen aansluiten;

2.     Op invaliditeit gestelde personeelsleden;

3.     Weduwen en weduwnaars van gepensioneerde personeelsleden;

4.     Weduwen weduwnaars van personeelsleden in dienst overleden.

 

Artikel 3 – Doelstellingen.

De BGB stelt zich tot doel:

1.     Activiteiten te organiseren (o.m. voordrachten en reizen) waarop de leden elkaar kunnen ontmoeten, teneinde de vriendschap en de collegialiteit te bestendigen;

2.     De leden aan te moedigen tot solidariteit, creativiteit en een brede algemene belangstelling;

3.     Contacten te onderhouden met de leiding van de groepen waaruit gepensioneerden kunnen toetreden tot de BGB en de mogelijkheden en belangen van de leden  behartigen wanneer deze als groep in het gedrang komen.

4.     Mee te leven met de leden die door ziekte, handicap of overlijden getroffen zijn en eveneens aandacht te hebben voor de heuglijke gebeurtenissen in hun leven, o.m. bijzondere verjaardagen, huwelijksjubilea…

 

Artikel 4 – Bijdrage.

De bijdrage voor het lidmaatschap wordt elk jaar door de Raad van Bestuur bepaald en in december geïnd.

 

Artikel 5 – Ontslag.

Een lid dat zijn jaarlijkse ledenbijdrage niet meer betaalt, wordt als ontslagnemend beschouwd.

 

Artikel 6 – Bestuur.

Het bestuur zet zich in voor het realiseren van de doelstellingen van de BGB.  Elk bestuurslid draagt daar persoonlijk toe bij.

1.     De leden worden rechtstreeks verkozen door de Algemene Vergadering onder de leden van de BGB, vermeld onder artikel 2. Ieder BGB lid kan zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Bij gebrek aan spontane kandidaten zal het bestuur zelf mogelijke kandidaten aanspreken.

2.     Het mandaat van een nieuw bestuurslid vervalt na 4 jaar. Een uittredend bestuurslid is herverkiesbaar voor een tweede en een derde termijn van 4 jaar. De totale duurtijd van de mandaten van een bestuurslid is bijgevolg beperkt tot 12 jaar, welke uitvoerende mandaten (voorzitter, secretaris, ondervoorzitter, penningmeester, verslaggever) binnen het bestuur ook mogen uitgeoefend worden.

3.     De bestuursleden kiezen onder hen de voorzitter. De verkiezing gebeurt bij geheime stemming en moet bekrachtigd worden op de eerstvolgende Algemene Vergadering.

4.     De bestuursleden kiezen onder hen ook de twee ondervoorzitters, de secretaris, de penningmeester.

5.     Het uitvoerend mandaat van voorzitter is per bestuurslid beperkt tot 6  jaar en dit binnen de beperking tot 12 jaar van het mandaat als bestuurslid.

6.     Het bestuur neemt alle beslissingen die nodig zijn voor de goede gang van zaken in de vereniging. Om geldig te beslissen moet minstens de helft van de bestuursleden aanwezig zijn. De meerderheid beslist. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 

Contactdag

De leden worden minstens eenmaal per jaar uitgenodigd op een contactdag. waar ondermeer een jaarverslag wordt gegeven en een toelichting over het beleid .

In zijn vergadering van oktober 2011 heeft het bestuur BGB een visietekst goedgekeurd, wat de missie en het streven van de bond uiteenzet.